Karin Maimon

About Karin Maimon

Law & Business (Accounting) student at the IDC Herzliya. Dreams of becoming an owner of a VC company that will connect between different markets around the world, focusing on innovation and technology.

מהי "זכות ההצעה הראשונה?"

זכות ההצעה הראשונה הינה התחייבות חוזית בין בעל נכס לבעל זכות, לפיה לאחרון ניתנת זכות ראשונים להציע הצעה לרכישת הנכס. לאחר קבלת ההצעה, בעל הנכס רשאי לפעול באחת משלוש אפשרויות: (1) להסכים להצעה ולמכור את הנכס לבעל הזכות. (2) לשאת ולתת עם בעל הזכות על ההצעה. (3) לסרב להצעה ולהציע את הנכס לצדדים [...]

מהי "זכות סירוב ראשונה"?

זכות סירוב ראשונה היא זכות המקנה קדימות ברכישת נכס, ורק לאחר וויתור על הזכות, בעל הנכס יהא חופשי להציעו למכירה לצדדים שלישיים. אופן יישום זכות זו ועבירותה (למי ניתן להעביר את הזכות בנסיבות שונות) מעוגנים בהסכמה חוזית בין הצדדים. לדוגמא: יוסי ודינה בעלי מניות בחברה א'. לדינה זכות סירוב ראשונה לרכישת [...]

מהי "מוניטיזציה"?

מוניטיזציה הינה ביטוי של השקעה מסוימת או נכס מסוים לכסף מזומן. במדיה הדיגיטלית לדוגמא, מוניטיזציה היא היכולת להפיק הכנסה מנכס דיגיטלי (אפליקציה, אתר אינטרנט, בלוג ועוד). דוגמא נוספת היא עולם ההשקעות: כשמשקיע בנכס מוכר את הנכס ברווח לאחר תקופה מסוימת, הסכום שיקבל מהווה מוניטיזציה להשקעה. מוניטיזציה נמדדת, בדרך כלל, באמצעות כמות המשתמשים בנכס [...]

מהי "הנדסה חוזרת"?

הנדסה חוזרת (או "הנדוס לאחור") מוגדרת בס'6(ג) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"): "פירוק או ניתוח של מוצר או של תהליך במטרה לפענח סוד מסחרי, בהילוך חוזר". הנדסה חוזרת רלוונטית לא רק למטרת פענוח סוד מסחרי, אלא למטרות רבות דוגמת יצירת מוצר חדש המתבסס על המוצר אשר הונדס לאחור, למידה של תהליכים, ואף [...]

מהי "הבשלה של מניות"?

הבשלה הינה תהליך לפיו עובד יהיה זכאי לזכות בחברה (בדרך כלל מניות) כתלות בחלוף הזמן או בקיום תנאים הקבועים בחוזה. תהליך זה מתמרץ את בעלי הזכות להישאר חלק מהמיזם ולקיים את התנאים המנויים בחוזה. תקופת ההבשלה רלוונטית בדרך כלל להסכמים המסדירים יחסי עבודה או השקעה בין שני צדדים או יותר, והיא עשויה להתקצר [...]

"שימוש בקוד פתוח – הטוב, הרע והמשפטי"

קוד הוא יצירה אשר מוגנת בזכויות יוצרים. קוד פתוח (Open Source) נוסד לראשונה על ידי יוזמת הקוד הפתוח (Open Source Initiative), שטענה כי זכויות היוצרים של כותבי הקוד מונעות התקדמות טכנולוגית, בכך שמגבילות באופן מוגזם את יכולת השימוש בקוד (שהרי כל משתמש צריך לבקש את אישור היוצר, לוודא שהשימוש בהתאם לרצונו של היוצר וכדומה). [...]

עבור למעלה